ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „GRADe-Съвместна система за превенция и управление на риска в общините Гръдинари – Малу – Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“.

ПАРТНЬОРИ

  • Водещ бенифициент (LB): Община Гръдинари, Окръг Гюргево, Румъния
  • Бенефициент 2 (В2): Община Малу, Окръг Гюргево, Румъния
  • Бенефициент 3 (В3): Община Бяла, Област Русе, България

ФИНАНСИРАНЕ: по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria

ПРИОРИТЕТНА ОС: 3 – Безопасен регион

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: 3.1 – Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион

БЮДЖЕТ: 705 521,22 Евро (85% от ЕФРР, 13% национално съфинансиране (Румъния и България) и 2% собствено участие)

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

  • Населението, в частност населението на трансграничния регион (Гръдинари – Малу – Бяла) ;
  • Обществени институции с ключови компетенции в управлението на риска: институции по управлението на водите, агенции по околната среда, институции по извънредните ситуации на областно ниво, институти по метеорология на териториите на областите Русе и Гюргево;
  • Обществени институции, предоставящи услуги свързани с ранно предупреждение и/или спасителни дейности: местни полицейски управления, спешни медицински центрове, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, частни фирми на територията на Русе и Гюргево.

ЦЕЛ: Повишаване качеството на съвместното управление на риска на териториите на общинитеГръдинари – Малу – Бяла, Подобряване координацията при управлението на взетите решения, както и в случаите на намеса на окръжно/областно ниво.

Продължителност на Проекта:

  • Начало на проекта: 31.12.2016
  • Край на проекта: 30.08.2016

Допълнителна информация за проекти, финансирани по програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria можете да намерите на официалния сайт на Програмата www.interregrobg.eu.