ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Подобряване на съвместното управление на риска в община Бяла (област Русе, България) – община Гръдинари (окръг Гюргево, Румъния) – община Малу (окръг Гюргево, Румъния)

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

  1. Подобряване управлението на риска на целевата територия чрез повишаване тактическото и оперативното ниво на координация;
  2. Увеличаване капацитета при осъществяване на намеса;
  3. Поддържане високо ниво на информираност на общността на територията на управление на риска.