ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ №1 – ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТА

Стартира изпълнението на проект „GRADe-Съвместна система за превенция и управление на риска в общините Гръдинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“, код 15.3.1.018, съфинансиран от Европейския съюз по програма INTERREG V-A Румъния–България.

На 30 декември 2016, между Министерството на регионалното развитие и публична администрация на Румъния, в качеството на Управляващ орган на програма Interreg VA Румъния-България, и община Гръдинари, Румъния, в качеството на водещ бенефициент, е сключен договор за субсидия във връзка с изпълнение на проект „GRADe-Съвместна система за превенция и управление на риска в общините Гръдинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“. Проектът се осъществява в партньорство с община Малу, Румъния и община Бяла, България.

Проектът има за цел намаляване на последиците от климатичните промени върху околната среда в общините Гръдинари – Малу – Бяла, които се намират в трансграничната зона, но също така и към подобряване на планирането и координационните възможности на бенефициентите. Специфичните цели на проекта са по-добро съвместно управление на рисковите ситуации, увеличаване възможностите за намеса и поддържане високо ниво на обществена осведоменост на територията на общината.

Някои от дейностите на проекта се състоят от доставка на оборудване за ефективна намеса в случай на наводнения, пожари или тежки зимни условия, организиране на кампании за повишаване на нивото на Общностите, участващи в проекта на рисковете и мерките, предприети в извънредни ситуации, но също и организиране на съвместни дейности във връзка с управление на рискови ситуации.

Постигането на тези цели ще доведе до повишаване качеството на управление на риска в тази област, чрез обучение на човешки ресурси, чрез ефективна намеса на местните власти, но също така и за подобряване капацитета за планиране и координация на извънредни ситуации в случай на наводнение, пожар или тежки зимни условия, както и за повишаване на информираността по въпросите, свързани с околната среда и защита на населението от риска от тези природни бедствия.

Общият бюджет на проекта е 705.521,22 евро, от които 85% са осигурени от ЕФРР, 13% от румънските и българските държавни бюджети и 2% от собствени средства на бенефициентите. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца.