Начало

GRADe-Съвместна система за превенция и управление на риска в общините Градинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион, код 15.3.1.018, e-MS код ROBG-126, съфинансиран от Европейския съюз по програма INTERREG V-A Румъния – България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interregrobg.eu