ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

  • Информация и публичност: 2 пресконференции; 100 комплекта – папки, тефтери, химикали; 1 000 бр. информационни листовки; 1 уеб сайт на румънски, английски и български език; 3 бр. постоянни табели; 2 бр. прес-съобщения в местната преса;
  • Създаване на съвместна система за управление на риска в трансграничния регион Бяла – Гръдинари – Малу: създаване на Съвместен Координационен Комитет за управление и координация на риска;
  • Подобряване логистиката на управление на риска в общините Гръдинари, Малу, Бяла: 3 бр. електрогенератора, 2 бр. багери, 2 бр. моторни помпи, 1 бр. трактор с ремарке и гребло за сняг, 1 бр. пожарен автомобил, 1бр. цистерна;
  • Съвместно разработване на Насоки за действие в случай на природни бедствия и други извънредни ситуации в общините Бяла, Гръдинари, Малу: реализиране на 1 бр.насоки; (ръководство)
  • Съвместни обучения по въвеждащи модули при наводнения, пожари и тежки зимни условия: 3 съвместни модула, по един във всяка община – ЗИМА (Гръдинари), ПОЖАР (Малу) и НАВОДНЕНИЕ (Бяла); 30 мобилни телефона и радиостанции, придобити за оповестяване / комуникационни цели;
  • Кампании за повишаване на осведомеността във връзка с управлението на риска в общините Бяла, Гръдинари, Малу: 4 публични дебата – 290 участници; 8 семинара в училища – 430 участници; 4 семинара в местни обществени институции – 200 участници; 10 обучителни сесии за оказване на първа помощ – 180 души;
  • Създаване на съвместно партньорство в областта на ранното предупреждение и управлението на риска: подписване на споразумение за сътрудничество между съответните заинтересовани страни за управление на риска;
  • Управление на проекта.